B-NP Magazine

Xaverine Nizigama : « tweho kuki ? »

 

Umwuga wo kwegeka nti ukiri uw’abagabo gusa. N’abigeme n’abakenyezi basigaye bawukora. kera ngo wari umuziro kuri bo. Bafatira ku mico n’imigenzo y’abarundi. Xaverine Nizigama ni umwe mu bawukora. Ishashara ryavuyemwo ubuki arikoramwo utumuri (bougies).

 

Nizigama ni umunywanyi w’ishirahamwe ry’abavumbi COJAD (Coopérative des Jeunes Apiculteurs Diplômés) rikorera i Bubanza. Imbere y’uko yinjira ishirahamwe, yabimenyesheje nyina wiwe. Uyu nawe aramwankira. Amusigurira ko ari ibikorwa vy’abagabo ata mukenyezi canke umwigeme abirekuriwe. Ivyo ntivyamuciye inkokora. Ashikiriye uwurongoye iryo shirahamwe we yamwakirije yompi. Atangura gutangazwa no kubona abisabwe n’umukobwa. Mu nyuma n’abandi baramukurikiye. Ubu ni abanywanyi ijana (abakobwa n’abahungu). Rifise ibitiba 90 (ivya kijambere 60, ivy’ikirundi 30). Bimbura kabiri mu mwaka. Ku ncuro imwe, ibitiba vy’ikizungu babihakuramwo ubuki bw’ibiro 20, ivya kirundi na vyo ibiro 10.

Hari imigenzo icubahirizwa. Xaverine Nizigama amenyesha ko umukobwa ari mu butinyanka canke yaranguye amabanga mpuzabitsina kizira ko agenda guhakura. Ni co kimwe n’abagore basambanye. Uwo muziro urakora no mu gihe co kwegeka. Imvo atanga ngo, urenze kuri uwo muziro, inzuki zica zihunga ico gitiba.

Ibikamvurwa abikoramwo utumuri

Iyo bavuye guhakura, ibimamara barabikanya ubuki buvuyemwo bakabubika. Ishashara (ibikamvurwa), Nizigama aca avyegeranya. Abihinguramwo utumuri tw’amabara atatu. Mu kugira aronke ayo mabara, atandukanya ibimamara imbere y’uko abikanya. Asigura ko, mu gitiba, ibimamara bidasa. Itandukaniro rivana n’amashurwe inzuki zagiye kudahamwo. Hari ibimamara vyera, ibisa n’umuhondo, n’ibishaka gusa n’uruvuzo. Ibara ryose arikoramwo utumuri twa ryo. Yemeza ko atawundi arakora ubwo buhinga. Ariyemerera ko ako kamuri akora karamba. Ngo karashobora kumara indwi yose.

Afise umugambi wo kwegera abandi bavumbi bakorera mu ntara zose z’igihugu ngo abagurire ibikamvurwa bakuyemwo ubuki. Kugira abishikeko, asaba ko yoshigikirwa mu buryo yokoresha (amafaranga). Asigura ko ari uruhombo kuri we kubona hari abata ivyo yokoresha utumuri. Mbere vyinshi ngo bitabwa na bagenzi we. Uyo mugambi wiwe, ni ngirakamaro. Bugingo utumuri tumenyerewe tumara umwanya muto, ashoboye gukora twinshi vyofasha imiryango kuziganya.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat