B-NP Magazine

Uruzi Gacanjishi ruraje ishinga abatari bake

Haraheze imyaka itari mike urwo ruzi rwubakiwe inkombe kugira amazi ya rwo areke gutera abanyagihugu mu mihana yabo. Ariko rero, ababa ahegereye aho ruca muri karitye Busoro iri mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura basigura ko rumaze kubomora izo nkombe kenshi. Bafise ubwoba ko aho bukera imvura itasura batagiye kworoherwa.

Mariya Singejeje, ni umwe mu baba aho urwo ruzi ruca. Yasiguye ko ibikorwa vyo guha urwo ruzi inzira nshasha vyatanguye nko mu 2005. Ariko rero, ngo hariho utunenge twakozwe mw’iyubakwa ry’inkombe za rwo dutuma bitoroha kurugenzura neza. Yagize ati “izi nkombe bubatse bazihereye hagufi. Vyari kuba vyiza kuruta iyo bazihera amaja ruguru  kure iyo rutangurira. Vyari gutuma imisenyi ruhitana igabanuka, maze ntiruce rwuzura, kuko rwuzura iyo misenyi rugaca rushwara mu mihana iyo imvura iguye”.

Ku rundi ruhande, Pascal Nizigiyimana, uwundi mushingantahe aba aho urwo ruzi rukunda gusesa amazi aratanga iyindi mvo ituma kurugenzura biguma bigoye. Yagize ati : “ikindi gituma bitoroha gutorera umuti amazi y’uru ruzi ni ukuntu barukebereje inzira, bakaruhigira inzira nshasha.” Ku bw’uwo munyagihugu, ngo ivyokorwa vyose mu ntumbero yo kurusubiza ku murongo vyokurikiza inzira urwo ruzi rwahoze rufata, kuko n’ubundi ivyo bubaka vyose ngo bakinge vyama bihera rusubiye kwiha ya nzira nyene.

Urwo ruzi Gacanjishi ruva mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura bari bagerageje kurukatisha kuko aho rwaca rwonona vyinshi. Harimwo imihana y’abantu hamwe n’inyubakwa rusangi, nk’amabarabara. Igihe bageregeza kurukatisha, ihangiro kwari ugutuma rwisuka  mu ruzi Kanyosha, ivyo na vyo bikaba bitarashoboka gushika n’ubu,kuko rukibandanya kwonona ibitari bike iyo imvura iguye.

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *