B-NP Magazine

Umukuru w’igihugu aragabisha uwo wese anyuruza ubutunzi bw’igihugu

 

« Abandandaza banyuruje amatunga y’igihugu basabwa kuyasubiza ». Vyashikirijwe n’umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uwu wa kabiri. Hari mu birori vyo guhimbaza umusi wahariwe umutangakori.

Mw’ijambo yashikirije umukuru w’igihugu yagize ati : « Hari abadandaza basaba amahera y’agaciro ibanki Nkuru y’igihugu (BRB) bavuga ko bagiye kurangura ibintu hanze y’igihugu hanyuma bagaca bayagarukana mw’isakoshi kuyadandaza ». Yatanze akarorero nk’uwusaba ibihumbi 10 vy’amadorari agaca akoresha ibihumbi bitatu hama ibihumbi 7 bisigaye akabigarukana kugira ayo mafaranga ayandandaze. Ku bwiwe abo n’abarwanya iterambere ry’igihugu.

Ku bw’ivyo, Evariste Ndayishimiye yavuze ko abo bahawe amahera mvamahanga bategerezwa kwerekana aho ayo mahera bayashize. Yasavye ko ikigo OBR cokorana n’ibanki Nkuru kugira bamushikirize raporo itonze iriko abo bantu bose ku ruhande rumwe, ku rundi naho berekane amafaranga bahawe hamwe n’ivyo bazanye. Gurtyo azoheza arabe amafaranga basavye ko yakoze uko bitegekanijwe.

 

 

Ku vyerekeye gutanga ikori, umukuru w’igihugu yavuze ko agira ahagurukire abarwizatunga bose cane cane abari mu bisata vy’ubuhinga bwo guhanahana amakuru. Benshi muri bo biyise abarwizatunga kandi baje gutembagaza igihugu mu kutariha amakori . Yatanze akarorero kishirahamwe « Lacell.SU » riherutswe kwugarwa. Yasiguye ko iryo yugarwa ryabaye kubera iryo shirahamwe ryanse kuriha amakori rigahitamwo gutanga ibiturire kuri bamwe mu bagenzura ico gisata. Yagiriyeko agabisha abasanzwe bari muri ico gisata baheraniye igihugu ko ata kigongwe bazogirirwa.

Tubibutse ko ibirori vyo guhimbaza umusi waharihwe umutangakori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Ukaba wahimbajwe ku ncuro igira indwi, ku civugo “Dutange neza amakori n’amatagisi dushigikire iterambere ry’igihugu”.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *