B-NP Magazine

Uburundi buzohimbaza umusi wahariwe amakomine aho bukera

Kuri uwu gatandatu igenekerezo rya 06 myandagaro, ni ho mu Burundi hazoba uguhimbaza umusi wahariwe amakomine ku ncuro y’icenda. Intumbero nyamukuru y’uwo musi ni “ukumenyesha abarundi, baba abari mu gihugu canke hanze ya co uko ubuzima bwa komine za bo bwifashe”. Vyashikirijwe na Martin Niteretse, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu. Yasavye buri murundi gusidukana n’iyonka mu kuwitaba.

Niteretse yavuze kandi ko uwo musi uhimbazwa mu ntumbero yo gusuzumira hamwe no kwihwereza hamwe ivyorangurwa kugira buri komine yiteze imbere. Harimwo kandi guhanahana ivyiyumviro ku kuntu ivyo bikorwa vyoshirwa mu ngiro. Ku bwiwe, ngo n’akaryo keza ko gushira
ubuzima bwa komine ku mugaragaro, kugira bene komine biyumve kandi bisange. Nta muce n’umwe w’ubuzima bwa komine ukwiye gusigara inyuma utaganiriweko.

Mu bijanye n’igisata c’ubutunzi, Niteretse yagarutse ahanini ku mice ihambaye ikwiye kuganirwako muri ico kiringo. Ngo kuri uwo musi, abenekomine bokwitwararika kumenya ibijanye n’itozwa ry’amakori hamwe n’amatagisi muri komine be n’ingene akoreshwa. Ngo barakwiye kandi kuyaga ku bijanye guteza imbere uburimyi be n’ubworozi, cane cane mu kugwiza imbuto zirobanuye no kugwiza umwimbu w’ibiterwa njabukamazi. Hampande y’ivyo, bonarabira hamwe ingene boteza imbere ubuhinga bwo kubika no kuzigama umwimbu baba bimbuye.

Ku bw’uwo munyabanga ntayegayezwa, ngo uwo musi urakwiye kubera abarundi kandi uwo kuganira ku bijanye no gucungera inyubako rusangi hamwe n’itunga rya komine. Ikindi kandi, kuri uwo musi wahariwe amakomine ngo koba akaryo keza ko kuganira ku kuntu  ibibanza vyo kuratira ingenzi mu makomine hamwe no guhiga ubuhinga bwo gukwegakwega ba mukerarugendo vyotunganywa.

Yateye akamo abavuka komine, amashirahamwe, abanyamadini bakorera mu makomine atandukanye kwitabira uwo musi, kugira baterere mu guteza imbere izo komine zabo, umwe wese mu gisata arimwo. Na kare ngo “Tubiri tuvurana ubupfu”, kandi ngo “Nyamwigendako ntarimira impeshi.”

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.