B-NP Magazine

Uburimyi n’ubworozi, biri mu vyo reta ishira imbere mu mafaranga izokoresha mu mwaka utanguye

Inama nshingamateka yaremeje kw’igenekerezo rya 21 Ruheshi itegeko rigenga amafaranga reta izokoresha mu mwaka wa 2022-2023. Imiyaridi zirenga 2000 z’amarundi. Uburimyi n’ubworozi bufisemwo igice kitari gito.

Imiliyaridi 2.193 ni zo zemejwe. Ni yo mafaranga ya mbere agiye gukoreshwa mu mumugambi mushasha wa reta utegeka inzego kuzoja zirasigura ku mezi atatu atatu ingene zayakoresheje (Budget-programme).

Mu bizorangurwa harimwo ivyo reta ishira imbere kuruta ibindi kubera ibifata nk’ishimikiro : uburimyi, ubworozi, amagara y’abantu, inyubako rusangi no kuronsa akazi urwaruka. Mbere igisata c’inyubako rusangi kizotwara uburyo butari buke : imiliyaridi 280. Muri ayo harimwo ayazokoreshwa mu mugambi wo kwubaka ibarabara ry’indaraye rizohuza Tanzaniya, Uburundi na RD Congo.

Mu bisanzwe, igisata c’uburimyi ni co ubutunzi bw’Uburundi buhagazeko. Ni co gituma n’igihugu gishobora guhana n’ingorane yo gufungura nabi mu banyagihugu. Ibitigiri bitangwa na reta vyerekana ko imiryango igera ku muriyoni umwe n’amajana abiri (1,2 millions) itunzwe n’uburimyi. Ni ibice 90 kw’ijana vy’abanyagihugu. Ingorane nyamukuru ihari ni uko iyo miryango usanga ifise amatongo mato.

Igihe arahirira amabanga yiwe muri 2020, umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yipfuza gukura abarundi mu bukene. Yavuze ko igisata c’uburimyi ari kimwe mu vyo azoshiramwo inguvu. Yipfuza kumenyereza abarundi kwimbura vyinshi kugira haboneke ivyo bafungura n’ivyo bahingura kugira bashore hanze. Gushora hanze y’igihugu vyotuma rero Uburundi bwinjiza amafaranga y’agaciro na rirya buyakeneye cane.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat