B-NP Magazine

Ubumwe ni umushinge w’uburongozi bwiza

Vyashikirijwe n’umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye mu nyigisho zisozera amasengesho y’isabukuru ry’imyaka ibiri amaze arongoye igihugu. Hari ku wa 18 Ruheshi. Yasavye abanyagihugu n’abarongozi kurangwa n’ubumwe mu bikorwa no mu kibano.

Umukuru w’igihugu c’uburundi avuga ko atacotandukanya abarundi mu bumwe bwa bo kuko bavukana. « Twamuka ku muntu umwe, Adamu. Dusangiye igihugu kimwe, none biza gute ngo turyane ? ». Ntatahura ukuntu abantu bagengwa n’amategeko (ibwirizwa shingiro) amwe, ururimi rumwe, bigenza ugutandukanye. Yemeza ko ubwiyorobetsi ari bwo butera amacakubiri, ubwoko butakiri urwitwazo.

Kuryana biri mu ndongozi zitandukanye ngo bishingiye ku bukunzi bw’inda. Akabasaba nyabuna kuvavanura n’uburyarya bitwararike gufasha abenegihugu mu bikorwa vy’iterambere. Bakabikorana urukundo.

Evariste Ndayishimiye asaba abarundi ko uyu mwaka ugira gatatu borangwa n’ubumwe. Ku bwiwe, ngo imyaka ibiri irangiye wari umushinge. Yasavye abashikiranganji gukoresha neza amafaranga y’igihugu. Uko amezi atatu arangiye hategekanijwe isuzumwa kuri umwe umwe wese.

Yasavye indongozi gutunganiriza abo bajejwe mu kubasanga ku kivi. Inzego z’ubutungane na zo yazisavye gutunganiriza bose, birinde ibiturire.

Mu gusozera ibirori, umukuru w’igihugu yahawe akaganuke k’inka zitanu n’ivyimburwa bitandukanye.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat