B-NP Magazine

PARCEM: imyaka 60 Uburundi bumaze bwikukiye ubutunzi bwarahaboneye!

Kuri uwu wa kane, ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo (PARCEM) ryahaye ikiganiro abamenyeshamakuru. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe uko ubuzima bw’igihugu bwifashe inyuma y’imyaka 60 bwikukiye, hamwe n’inyuma y’imyaka 2 burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye.

“Kuva mu myaka yakurikiye ukwikukira kw’Uburundi, ubutunzi bw’igihugu (Produit Interieur Brut) bwagiye burasubira inyuma nk’ibirenge. Mu mwaka w’1972, ubutunzi bwasubiye inyuma ibice 6 %, hagati y’umwaka w’1993 n’2005 naho bwasubiye inyuma ibice 33%”, vyashikirijwe na Faustin Ndikumana yisunze ibiharuro vyasohowe n’ikigo kijejwe ivy’iterambere PNUD.

Ku bwiwe, intambara Uburundi bwagiye buracamwo hamwe n’indyane  z’urutavanako biri mu vyagiye birazingamika ubutunzi bw’igihugu. Asigura ko ubu ari co gihe ciza co gusubira kwivyukiranya mu vy’ubutunzi, na rirya igihugu gitekanye kandi kirongowe n’inzego zitorewe n’abanyagihugu kandi zemewe n’amakungu yose. Ku bwiwe, ngo umukuru w’igihugu ahari ubu arakwiye gufata ibintu mu ntoke, kugira ashire Uburundi mu nzira y’iterambere.

PARCEM isaba iki inzego z’igihugu?

Faustin Ndikumana asigura ko ubwa mbere hoho, kugira Uburundi butere intambwe ni uko abarundi bemera ko ubukene buhari. Na kare ngo icegeranyo giheruka gukorwa n’ibanki y’isi (Banque Mondiale) cerekanye ko Uburundi ari igihugu ca nyuma gikenye kw’isi. Rero uwo murongozi wa PARCEM aratangazwa n’ukuntu hari bamwe mu barongozi b’igihugu  bahakana ukwo kuri, bakavuga ko Uburundi ari igihugu cikwiye, ata co gikenye.  Ikindi kandi, ngo abategetsi barakwiye gukora ivyo bashoboye vyose kugira abarundi bagume bafatanye  mu nda, maze indyane zibure aho zimenera.

Mu bindi Ndikumana yashimitseko ko vyofasha guteza Uburundi, harimwo ikurikiranwa ry’ishirwa mu ngiro ku migambi reta iba yishingiye, kuzeza amabanga y’igihugu abantu babishoboye ata kuraba mpinga yanje, gutuza igiturire uko bishoboka kwose, guteza imbere ibisata vy’abikorera utwabo, hamwe no guhimiriza abanyagihugu gukora cane ha kumara umwanya basenga basaba ibitangaza.
Leave a Reply

Your email address will not be published.