B-NP Magazine

Ni igiki coba kiriko gituma urwaruka rw’uburundi ruhurumbira kuja mu mahanga ku bwinshi ?

 Haraciye imisi itari mike havugwa Abarundi (urwaruka ahanini) baja ku bwinshi mu mahanga kurondera ubuzima. Bamwe baja mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika abandi mbere bagashika no ku migabane ya Buraya, Amerika na Aziya. None biva kuki ?   

Umwiheburo ufata iya mbere. Rabe namwe: Uburundi bufise amakaminuza arenga mirongo ine (40). Muri ayo harimwo aya reta n’ayabigenga. Uko umwaka uhera arasohora urwaruka rukeneye akazi. Kaminuza y’uburundi yonyene isohora abari hagati y’2500 n’3000. Mu zigenga twafashe akarorero ka kaminuza yitiriwe umuco (Université Lumière de Bujumbura). Buri mwaka isohora urwaruka rugera ku 1000. Kuri abo, hiyongerako abasohoka muri izo zindi zisigaye. Bisigura ko igitigiri ari kinini.

Ibiharuro vy’ishirahamwe ADISCO na REJA vyakozwe mu mwaka w’2016, vyerekana ko urwaruka rudafise akazi ruba mu bisagara ruharurwa ku rugero rwa 65.4%. Ayo mashirahamwe nyene yerekana ko mu gihugu hagati, uradafise akazi rugera ku bice 55.2%.

Dufatiye kuri ivyo biharuro, biraboneka ko urwo rwaruka ruramutse ruronse akaryo ko kuja mu bindi bihugu rutokagisha. Akarorero ni urwaruka rw’uburundi rumaze imisi ruja mu gihugu ca Serbie. Rugenda kubera rwabuze imbwa n’imbwebwe!

Kanatsinda abarundi barayamaze bati: “akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze”
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *