B-NP Magazine

Ngagara : Abadandaza ivyuma vyo gusubiriza baridoga !

Kuva aho Reta ifatiye ingingo yo kubuza ama tuk tuk, ama moto n’amakinga gushika mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura, abasanzwe badandaza ivyuma vyogusubiriza ikigize ingorane muri vyo baciye bimukira aho bigarukira. Abimukiye aho bita kwa komine muri karitiye y’10 (Ngagara), bavuga ko bagiye babona basubiye kubigiza inyuma kandi bari batanguye kuhakorera.

Kuva itegeko rigiye mu ngiro, mu buraruko bw’igisagara ca Bujumbura, kw’ibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana, ivyo vyuma ntibirenga aho bita kwa komine muri karitiye y’10 (Ngagara). Harashinzwe n’ivyapa. Abadandaza ivyuma vyo gusubiriza (pièces de rechange) baciye bahimukira kugira baze bararonka abakiriya vyoroshe. Kuva igenekerezo rya 12 ndamukiza, vyaciye bihinduka. Abajejwe igisagara baciye bigiza inyuma ivyo vyapa. Bishingwa ku ruzi Nyabagere rugabura Ngagara na Cibitoke. Ni nko ku metero 200 uvuyo aho vyahora.

Ivyo ngo vyatumye abadandaza ivyuma vyo gusubiriza bahungabana na rirya baja baramaze kuhubaka utuzu bakoreramwo ! Mbere ngo bari banafashe amadeni, muri Banki, yo kwubaka muri ico kibanza. Ubu nta Cuma gishika muri ico kibanza kuko kiri muhabujijwe.

Abo badandaza bavuga ko bagiye guhomba. Mu kwimukira muri ico kibanza ngo bakoresheje uburyo bwinshi kuko bahora bakorera kuri COTEBU. Basigura ko batari bwaronke n’umwanya wo kudandanza ngo bisubize kuko bari bahamaze indwi zibiri gusa.

Patrice Nshimirimana umwe mubadandaza ivyo bikoresho avuga ko bari batanguye kumenyera ikibanza gishasha none babaseseye ubufu. Ati: “kuva irya ngingo igiye mu ngiro twarasavye ingurane kugira tuje gukorera aho barekuriwe gushika kugira twegere abakiriya bacu. None raba ivyo baciye batugirira! Mu majambo make baratwangaje!”

Nshimirimana avuga ko bari batanguye kumenyera ico kibanza. “twarwazarwaza tukaronka ibihumbi 5 ku musi. Tugaheza tukaronka akarasiyo. None ubu tugiye kubigenza gute!”

Basaba Reta ko yosubiza ico capa aho bita kwa Komine canke irekurire ivyo vyuma gushika aho ku kibanza cabo.




Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat