B-NP Magazine

Lycée vugizo: Inyubakwa za yo zikeneye gusanurwa

 

Inyubakwa n’ibikoresho vy’ishure ryisumbuye “Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo” birashaje. Bikeneye gusanurwa kugira rishobore gukora ryisanzuye. Naho biri uko, abigisha n’abarerwa ntibadehukirwa. Bagumana inguvu kugira rigumane akanovera n’ikibanza ciza mu ndero y’urwaruka.

Mu mashure, bimwe mu biyo vy’amadirisha vyaravuyeko. Imvura iguye, abanyeshure barashikirwa n’uruhuherezi, bagakanya. Ivyo birahungabanya ibikorwa muri uyo mwanya. Abarerwa baca biyungururiza aho imvura idashika. Si ivyo gusa, ibice bimwe vy’amadari vyaravuyeko.

Ibirasi navyone ntibikwiye. Ikirasi bigiramwo ubuhinga bwa none ni kimwe. Gisangiwe n’amashure yose. Bakurakuranwa uko ishure riramukiwe. Hari n’ikirasi bigiramwo bakongera bagasengeramwo. Ivyo vyose bikava ku bukene bw’inyubakwa.

Mu buraro, niko k’uko. Ibiyo bitari bike vyaravuyeko ku madirisha. Abanyeshure barakanya baryamye kubera imbeho n’uruhuherezi. Imatera zirashaje cane zikeneye gusubirizwa. Ibitanda biragerekeranye.Kubera ubwinshi bw’ababa mu ndaro, ku matera harara babiri babiri. Utuzu tw’ubwiherero (douche-toilettes) turashaje. Tumwe twaravuyeko inzugi.

Mu buriro, imeza n’intebe ntibikwiye. Abanyeshure bamwe bafungura bahagaze kandi bagundana. Hari n’intebe zo mw’ishure zashizwe muri ico kibanza ngo zisahirize. Iryo shure kandi rirafise ingorane z’ibikono vyo gutekamwo. Biza biratoboka hanyuma bigasanurwa. Patiri Dismas Harerimana, umuyobozi w’iryo shure amenyesha ko biteze ko muri kazoza bashobora kuronka bishasha.

Naho biri uko, abarerwa bararonka ivyo bafungura. Umuyobozi w’ishure avuga ko uburyo Reta itanga bwashitse hakiri kare kandi ko n’abadandaza (fournisseurs) bazana ivyo kugaburira abanyeshure bakorana neza.

Ntibica inkokora abanyeshure

Mu mwaka w’ishure urangiye, abanyeshure bose bo mu mwaka w’icenda n’abarangije igisata ca nyuma c’amashure yisumbuye baramenye ikibazo ca Reta. Patiri Harerimana avuga ko hisunzwe urutonde rw’amashure yaronse amanota menshi mu Burundi, Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo ifise ikibanza ca mbere.

Lycée Notre Dame de Vugizo ikorera mu nyubakwa zahoze ari ishure ry’imyuga ESTA, kw’ibarabara Mwezi Gisabo, impande y’ikigo ca kaminuza y’uburundi (campus Kamenge), mu gisagara ca Bujumbura.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat