B-NP Magazine

Kudaha agaciro ibikorwa mvabwenge bihomvya benshi

Kuri uwu wa 26 ndamukiza, harahimbaje kw’isi umusi mpuzamakungu wahariwe ibikorwa mvabwenge. Uwo musi washitse mu gihe mu Burundi bikigoye ko abakora ivyo bikorwa bavyungukirako bimwe bishitse. BNP Magazine yaraganiriye n’umwe mu bakorera mu gisata c’igihugu kijejwe kuvyubahiriza.

Uburengazira ku bikorwa mvabwenge ni uburenganzira buhabwa mwene kurema ikintu. Ivyo bikorwa ni nk’ireresi, umuziki, ibitabo, hamwe n’ibindi.  Bituma nyene gutanguza ikintu ari we muntu wenyene akigirako uburenganzira, kiretse iyo ashatse kubuha uwundi, canke kiretse iyo amategeko amusaba kubugabura n’uwundi, ari nk’uwo baba barafadikanije mu kugihinyanyura ”. Uko ni ko Jean Marie Ndihokubwayo, umwe mu bagize umurwi w’igihugu ujejwe kwubahiriza uburenganzira bw’ibikorwa mvabwenge (OBDA) yasiguye muri make ubwo burenganzira. Ku bwiwe, iyo ubwo burenganzira bwubahirijwe, baba bene ibikorwa  mvabwenge canke intwaro bavyungukiramwo bose mu buryo ubu canke buriya.

Mu Burundi vyifashe gute?

Ndihokubwayo asigura ubu itegeko ryubahiriza ibikorwa mvabwenge ritaratangura kuja mu ngiro bimwe bishitse. Yamara ryashizweho kuva mu 2005. Asigura kandi ko naho ikigo OBDA cashinzwe mu 2011 kugira gifashe mu gushira mu ngiro iryo tegeko, utunenge n’ubu tucibonekeza. Ni ko biri haba kuri bene ibikorwa mvabwenge, haba no kuri reta ubwayo.

Ingaruka ni izihe?

Uyu muhinga akora muro OBDA asigura ko impande zose zihahombera iyo uburenganzira ku bikorwa mvabwenge butubahirijwe. Ari ariko abahinyanyuzi b’ivyo bikorwa ni bo bahahombera ubwa mbere. Ndihokubwayo asigura ko iyo ubwo  burenganzira butubahirijwe, bene ibikorwa bataronka uburyo bubafasha kubaho, no kubandanya imirimo yo kurema ibindi bikorwa bishasha. Ivyo bituma ico gisata kizingama. Bene kurema ivyo bikorwa ntibaba bakibishiramwo inguvu. Hari n’abaca bigira mu yindi mirimo. Ku rundi  ruhande, na Reta irahahombera, kuko iyo ibikorwa  mvabwenge bidandajwe neza habaho igice kiba kigenewe kuja muri yo, biciye ku kigo OBDA.

Hokorwa iki?

Ku bwa Ndihokubwayo, inzego zose zikwiye gusigurirwa ivyiza vyova mu guha agaciro ibikorwa mvabwenge. Ngo n’ababihinyanyura barakwiye gutahura ko kwubahiriza uburenganzira bujanye na vyo ari ku neza yabo. Ivyo biri uko mu gihe bamwe bicura ko ikigo OBDA ari co cokwihariza uburyo bwovamwo. Ndihokubwayo Asigura ko iyo bibaye hakoreshwa ubuhinga bwerekana ku mugaragaro uko uburyo bwabonetse bugabanganwa. Ku rundi ruhande, Reta irakwiye gufata mu minwe ikibazo, kuko naho habayeho amategeko atandukanye kuva mu 2005, ishirwa mu ngiro rikigoye.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat