B-NP Magazine

Kaminuza zisabwa gutora umuti w’ibibazo bihanze ikibano

Kuri uwu wa 28 ndamukiza habaye kwugurura icese umwaka w’ishure wa 2021 ushira uwa 2022 muri kaminuza zose ziri mu Burundi. Abategetsi, abigisha hamwe n’abanyeshure barabiye hamwe icokorwa kugira ubumenyi butangirwa muri zo bushobore gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu.

Birahimbaye kubona uwu mwaka w’amashure ya kaminuza w’2021 ushira uw’2022 tuwuguruye turi kumwe, kaminuza za reta hamwe n’iz’abigenga. Ibi vyerekana ubumwe buri mu gisata c’indero n’ubushakashatsi.” Vyashikirijwe na Francois Havyarimana, umushikiranganji w’indero.

Ku bw’uwo mutgetsi, amashure ya kaminuza yategerezwa kuba wo muti w’ibibazo bihanze ikibano. Afatiye kuri ico ciyumviro, yahimirije abanyeshure hamwe n’abigisha bo muri kaminuza zitandukanye kurushiriza kwitaho ubushakashatsi, kuko ari bwo bwifashishwa misi yose mu gutora umuti w’ibibazo bitandukanye biba bihanze abantu.

Sanctus Niragira, umuyobozi wa kaminuza y’Uburundi, yamenyesheje ko urwo rwego ahagarariye rwiteguriye kubandanya gukorana hafi na hafi n’izindi kaminuza zikorera mu Burundi, ku bw’iterambere ry’ubushakashatsi. Ariko rero, ngo hari ikibazo nyamukuru iyo kaminuza ikunda kugira: kubura aho abanyeshure bahejeje kaminuza bimenyerereza. Uwo muyobozi yaciye aboneraho kwitura umushikiranganji, amusaba ko yoza aramufasha kudodora mu bafise ubuzi kugira urwaruka ruhejeje kaminuza ruronke aho rwimenyerereza gukora vyoroshe.

Ku ruhande rw’abanyeshure biga muri kaminuza za reta, ngo bimwe mu bituma badashira inguvu mu bijanye n’ubushakashatsi, harimwo ko ingurane bahabwa iteba kubashikira, ibituma ubuzima bubagora. Ikindi, ngo kubona kaminuza itagifungurira abanyeshure baba mu bigo vyayo bitandukanye biri mu bituma ubuzima bugora abatari bake mu bahiga. Ikigeretse kuri ivyo, muri iyo kaminuza haribonekeza ubukene bw’abigisha, na canecane mu gice ca kabiri c’amashure ya kaminuza.

Bwabaye ubwa mbere kaminuza y’Uburundi yifadikanya na kaminuza zigenga mu kwugururira rimwe umwaka w’ishure. Ivyo birori  vyasozerewe no gutanga impapuro z’umutsindo kuri bamwe mu baherutse kumara ibisata bitandukanye muri kaminuza y’Uburundi.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat