B-NP Magazine

Ingunguru iheze ntibaca bata!

 Ingunguru itagikora irashobora kuvamwo ibindi bikoresho ngirakamaro bitandukanye. Ivyo umuntu abitahura neza iyo ageze mu Buyenzi, hampande y’isoko ryo mu “Ruvumera”. Riri muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. BNP Magazine yaganiriye na bamwe mu bagize umwuga guhingura ibikoresho mu vyuma vyaheze bakorera hampande y’iryo soko.

“Ingunguru itagikora ndayirangura amafaranga ari hagati  y’ibihumbi 8 na 10. Nca ndayihinguramwo ibikoresho bakoresha mu gukaranga ifiriti, ibigori hamwe n’ibindi.” Uko ni ko Céléstin Nshimirimana asigura muri make akazi kiwe ka misi yose. Amaze hafi imyaka 10 atunzwe no kurangura ingunguru zitagikora, kuzihingura no kuzidandaza. Iyo yaranguye ibihumbi 10 ayihinguramwo ibikoresho agurisha ibihumbi nka 20. Kenshi ivyo vyose abikora ku musi umwe gusa.

Céléstin arishimiye ako kazi. Ngo yakubuye amaze kunanirwa n’ubutari buke. Yabwiye BNP Magazine ati: “Imbere y’uko ntangura guhingura ingunguru zitagikora, sinari norohewe. Nkimanuka mvuye ruguru nashikiye kudandariza ibiyoba umuntu. Vyahavuye vyanka. Mu nyuma naho nigira inama yo gukora akazi ko mu nzu. Naho nyene ntivyaramye.” Uwo mugabo asigura ko yagiye gutora akoyoko ari uko atanguye uwo mwuga. Ubu ni wo umutungiye umuryango. Afise umukenyezi n’abana 2.

Hampande gato y’uwo ahingura ibikoresho mu ngunguru zitagikoreshwa, hari n’uwuzidandaza. Yitwa Anaclet Niyonkuru. Bamwe muri abo bahingura ibintu barangurira iwe. Yagize ati: “Kiretse ibikoresho vyo gukaranga ibintu bitandukanye biva muri izi ngunguru, ibindi bice biravamwo imiryango.” Uwo mudandaza asigura ko iyo miryango ishobora kuba mininiminini, ku buryo ikoreshwa no mu kwugara impangu. Ahimiriza abafise ingunguru zitagikora neza kutihutira kuzita, ahubwo ko bozishikana muri ico kibanza kugira bazibagurire.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *