B-NP Magazine

Ikirundi gihabwa ikibanza gito mu mashure !

Ururimi rw’ikirundi ntiruvugwa ku rugero ruhagije mu mashure. Mbere hamwe hamwe, abanyeshure ntibarekuriwe no kuvuga ikirundi iyo bari mu nyubakwa z’ishure. Bishikirizwa na Nicodème Habiyambere, arongoye ishirahamwe U.BU.KI- NDANGAKARANGA, ryihaye intumbero yo gusubiza agateka ururimi kavukire, imico n’imigenzo y’ikirundi.

Umuririmvyi umwe ati: “twebwe abana uko muzoturera ni ko tuzokura”. Afatiye kuri iryo jambo, Habiyambere abona ko ururimi rw’ikirundi rudakundishijwe ku rugero rukwiye. Ngo ikimenyamenya, kuri porogaramu rufise amasaha make ugereranije n’ibindi vyigwa. Kandundura, ngo usanga abavyeyi bize baganiriza abana babo mu gifaransa, mu congereza no mu giswahili. Bakababwira ngo « ikirundi ntikirenga imbibe ». Bakibagira ko ururimi ari karangamuntu. Ku bwiwe ngo kwiga indimi nyishi ni vyiza. Ariko zose zofatwa ku rugero rumwe.

Uwo arongoye U.BU.KI-NDANGAKARANGA abandanya agira ati : « iyo ku mashure amwe amwe batemerera abanyeshure kuvuga ururimi rw’ikirundi, biratuma abanyeshure bataruha agaciro. N’iyo baramutse baruvuga, usanga baruvuga nabi. Bavanga indimi ». Aratanga akarorero : Uza wumva umunyeshure avuze ngo « ni gute mani ?». Iryo jambo ngo ntiribaho mu kirundi.

Nicodème Habiyambere asaba ko Urwego rw’abahinga rujejwe kunonosora ikirundi no kugiteza imbere (Académie rundi ruherutse gushirwaho gworonswa vya nkenerwa bikwiye kugira ruhe akanovera ururimi rw’ikirundi.

Ariyamiriza kandi abavuga ko ikirundi gikenye amajambo. « Ikirundi ntigikenye amajambo. Dufise indome zimwe n’abafaransa. Nta citwazo. Ahubwo hakenewe abafise umutima wo gukunda ikirundi, bakagikundisha n’abandi ».

Umunsi wahariwe ururimi kavukire wofasha

Umukuru w’Ishirahamwe U.BU.KI-NDANGAKARANGA arashima ko reta y’Uburundi yashizeho umusi wahariwe ururimi kavukire ari rwo « kirundi ». Mugabo gushika ubu, mu Burundi, ntuhimbarizwa rimwe n’amakungu. Vyoba vyiza bibereye igenekerezo rimwe ku wa 21 ruhuhuma ukwo umwaka utashe.

Mu ntumbero yogusubiza akanovera ururimi rw’ikirundi, ubushikiranganji bw’indero bwokoranya abahinga banonosoye ikirundi bakiga icokorwa.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *