B-NP Magazine

Ikibazo c’abana bo mw’ibarabara kiracagoye !

Ku wa 12 ndamukiza buri mwaka, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abana bo mw’ibarabara. Ushitse mu gihe mu Burundi hacibonekeza abana benshi mu mabarabara yo mu bisagara bitandukanye. Ubukene hamwe no gufatwa nabi mu miryango biri mu bitera iyo ngorane.

Icegeranyo casohowe n’ishirahamwe Giriyuja mu mwaka w’2021 cerekanye ko abana bashika 7.000 bari mw’ibararabara. Ico gihe, abashika 5.000 bari muri Bujumbura-Mairie, 120 muri Bujumbura, 600 mu Kayanza, 530 i Ngozi, 150 Muyinga, 145 mu Kirundo, 155 i Gitega, 147 i Makamba, hanyuma 153 mu Rumonge. Abo bana bagizwe n’abahungu hamwe n’abakobwa, uretse ko abahungu (90%) ari bo usanga ari benshi kuruta abakobwa (10%). Reta y’Uburundi yama yagerageje kurandurana n’imizi iyo ngorane, ariko abana basubijwe mu ngo bavuyemwo nta gihe gihera badasubiye muri ubwo buzima.

Ni ibiki bituma bisanga muri ubwo buzima ?

Bamwe mu baganiriye na BNP Magazine basigura ko ubukene buri mu miryango, ukubura abavyeyi hamwe no gufatwa nabi mu miryango ari bimwe mu bituma nyamukuru bisanga muri ubwo buzima butoroshe. Kevin Nahimana ni umwe muri bo. Afise imyaka 10. Akiba mu muryango yaba mu Kamenge. Ntarigera ahonyora kw’ishure n’umusi n’umwe. Yagize ati : « Igihe nari mfise imyaka 7, papa yarapfuye. Naciye nsigara mbana na mama wenyene, mu kazu k’icumba kimwe. Ariko mama yahavuye abura ayo kuriha ako kazu, duca turomoka. Ubu nawe nyene ntagira aho arara. »

Uwo mwana avuga ko kubera ari we muto mu bo bagendana bose bakunda kumuhohotera, rimwe rimwe bakanamwaka n’utwo yahawe n’abandi. Ariko kandi ngo uwomujana kw’ishure arumva yokwiga nk’abandi.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat