B-NP Magazine

Igitigiri c’abanyamitahe bava hanze kiracari hasi !

 Mu cegeranyo c’ivyakozwe n’ikigo ADB (Agence de Développement du Burundi) mu mwaka wa 2021 ushira 2022, amashirahamwe (entreprises) 4.974 ni yo yugurujwe. Ku bice birenga 81%, ayo mashirahamwe yugurujwe ni ay’abarundi mu gihe ibice bisigaye (18%) ari ay’abanyamahanga. Vyashikirijwe na Didace Ngendakumana, umuyobozi mukuru w’ico kigo mu kiganiro yahaye abamenyshamakuru kuri uwu wa 27 mukakaro.

Uwo muyobozi yasiguye ko zimwe mu mpamvu zituma abanyamahanga badahurumbira gushinga amashirahamwe mu Burundi harimwo ahanini ikena ry’umuyagankuba. Harimwo kandi no kuba ubutunzi kama Uburundi busanzwe bufise bugeranye. Ariko rero, ku kijanye n’umuyagankuba, uwo muyobozi yasiguye ko hari umwizero w’uko ico kibazo kigiye gukemurwa vuba ingomero ziriko zirubakwa nizatangura gukora. Yasiguye ko nk’uko Regideso ibitegekanya, mu mpera z’uyu mwaka ata kibazo  c’umuyagankuba kizoba kikihari.

Muri ayo mashirahamwe 4974 yatangujwe, vyari bitegekanije ko azotanga ubuzi bushika 18994. Ariko rero, si ko vyagenze kuko ibice 53% vy’ubwo buzi bwari bwitezwe ni vyo vyashoboye gutangwa gusa. Afatiye kuri ivyo bitigiri, Ngendakumana yasiguye ko hibonekeje ubudasa bunini uwu mwaka ugereranije n’uwuheze wa 2020_2021. Muri wo, ico kigo cari canditse amashirahamwe 5105 yategekanya gutanga ubuzi 19366

Ku nsiguro y’ubwo budasa , Didace Ngendakumana yasiguye ko vyavuye ku kuntu muri 2021 habaye ukwandika abadandaza Lumicash na Ecocash kugira bakore bisunze amategeko. Vyavuye kw’itegeko ryari ryatanzwe n’amashirahamwe bakukira, bikaba ari vyo vyatumye ayo mashirahamwe yanditswe agwira.

Uwu mwaka, ku bijanye n’uburusho butangwa n’itegeko rigenga imitahe , uwo arongoye ikigo corohereza abanyamitahe yamenyesheje ko “certificats”ari zo 50 zatanzwe. Amashirahamwe yahawe utwo turusho yategekanya umutahe ungana n’616.145.090.531 hamwe no gutanga ubuzi 4485. Muri ayo mashirahamwe ay’abarundi angana n’ibice 81,6%.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.