B-NP Magazine

Ibihugu vyo mu karere vyiyemeje gukorera hamwe

Inama igira 10 y’abakuru b’ibihugu vyo mu karere iraba ibibazo vy’amahoro, umutekano, n’imigenderanire yabereye i Kinshasa muri Repuburika iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ku wa 24 Ruhuhuma, irashimishwa n’intambwe yatewe n’ama-Reta ayigize, mw’ishirwa mu ngiro ry’amaserano bifitaniye. N’aho biri uko, haracari vyinshi bikenewe gukorwa.

Bimwe mu vyo bavuganye, iyo nama ishimishwa no kubona ibihugu vyari vyaracanyemwo biriko biragarukana umwizero n’imigenderanire myiza hagati ya vyo. Akarorero, ni Uburundi n’Urwanda hamwe n’Urwanda na Uganda. Urubibe rugabura ibi bihugu bibiri ukaba waruguruwe igenekerezo rya 31 nzero 2022. Amasezerano yo gusubiza hamwe yateweko igikumu ku wa 21 myandagaro 2019 i Luanda muri Angola babifashijwemwo n’umukuru w’ico gihugu n’uwa Repuburika iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abarongoye ivyo bihugu bibiri basabwe ko botorera inyishu ibibazo bisigaye.

Abakuru b’ivyo bihugu barashimangiye ko hakenewe ingingo zikomeye ziteza imbere ubutunzi bw’ama-Reta agize akarere ku migambi yo gutunganya inyubako mpuzabihugu. Bariyemeje kurushirizaho gukurikirana no gusuzuma ubwenegihugu bw’ubutare bwo mu karere mu gutsimbataza iterambere ry’ibihugu bihurikiye hamwe. Ivyo bikisunga icegeranyo c’inama ihambaye ku butare mu bihugu vy’ibiyaga binini yabereye i Khartoum (Sudani) igenekerezo rya 31 nyakanga 2021.

Ngo bagiye kandi kurushirizaho gufashanya mu bijanye na poritike n’umutekano kugira borohereze abanyamitahe n’ihanahana ry’ibidandazwa ku mipaka, gufashanya mu ntumbero yo guha agaciro itunga kama hamwe n’iyindi miryango mpuzamakungu itezimbere ubutunzi mu karere.

Kugira babishikeko, bazoshira inguvu hamwe kugira banyarutse mu gushira uburyo mu migambi mpuzambibe iteza imbere ubunywanyi, gukorana n’inzego mpuzamakungu ziraba ubutunzi no kwegeranya uburyo bwo gufasha mubijanye n’imibano n’ubutunzi mu karere.

Uburundi bukaba bwaremeye kwakira inama igira 11 y’uwo muryango mu 2023.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat