B-NP Magazine

Ibarabara ryitiriwe Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana rigeze habi !

 

 

Iryo barabara riri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura riramaze imyaka itari mike ritanguye kubomagurika, ubu rikaba risigaye  ari ubusize. Abarikoresha basaba Reta kubibuka, kuko ngo bahahombera ibitari bike. Umushikiranganji ajejwe inyubako arahumuriza. Aherutse kumenyesha ko amabarabara mabi ari mu gisagara ca Bujumbura agiye gukorwa.

 

Uri kw’ihuriro ry’amabarabara riri iruhande y’isoko ya COTEBU, uca ubona iryo barabara ryitiriwe Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana. Ni ryo rihava rikaba ibarabara inomero 9. Rihuza intara ya Bubanza n’igisagra ca Bujumbura. Ukirifata, wakirwa n’ibinogo binini bitezemwo amazi. Ibihomvagurike vy’ikaburimbi, hamwe n’ivumbi itumuka ahahoze hari ikaburimbi. Imiduga ihaca igenda bukebuke, icekanguka kubera ivyo binogo vy’urutavanako. Bamwe mu bashoferi bahitamwo guca mu yandi mabarabara ashobora kubashikana iyo bagiye, kubera ugutinya ayo magorwa yose.

Innocent Nahimana ni umwe mu bashoferi batwara bus zikura abantu hagati mu gisagara zibajana ku Mutakura. Yayagiye BNP Magazine ko iryo barabara rikigendeka na bukebuke baricamwo, ariko ko uko igihe cagiye kirahera vyagiye birunyuka. Ubu bavuye ku Mutakura berekeza hagati mu gisagara barinda kuzunguruka bagaca mu Ngagara. Bituma urugendo rwiyongera.“Twahagaritse kuhaca kuko birya binogo bituma imodoka zipfa n’ingoga. Uhaciye rimwe irigira kabiri imododoka uca uja gukoresha”.

 Ingaruka ntiziri ku biyunguruza bakoresheje imiduga gusa. N’abafise imirimo irangurirwa hampande y’iryo barabara bemeza ko uko ryagiye riramera nabi ari ko uruhombo rwagiye rurongerekana. Akarorero ni aka Marc Ndihokubwayo ahafise ikirabo. Yagize ati: “Igihe twugurura aka kabare ngaha abantu baraza ku bwinshi. Ibararabara ryari rigihita neza, ritarononekara cane. Uko ryagiye riraba nabi, ni ko abantu baricako bagiye baragabanuka. Ubu turonka bake ugereranije n’ico gihe”. Baba abanyonga imiduga canke abafise imirimo barangurira hampande y’iryo barababara basaba ikintu kimwe: ko Reta yofata mu ntoke ico kibazo, maze bakaruhuka.

Igishimishije, ubushikirangaji bujejwe inyubako bumenyesha ko amabarabara yononekaye ari mu gisagara ca Bujumbura agiye gukorwa. Déogratias Nsanganiyumwami aburongoye yabivuze ku wa 20 Ndamukiza, igihe yariko  arashikiriza ivyo bwaranguye mu gice ca gatatu co mu mwaka w’2021 ushira uw’2022. Yamenyesheje ko ibikoresho vyo gukora amwe muri mwene ayo mabarabara vyatumweko. Ngo bishitse, hazobanza gukorwa ayasinzikaye ari mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma ibindi bisagara bikurikire.

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *