B-NP Magazine

Gufungurira umwana no kumurera, igikwiye kuza imbere ni ikihe ?

Igenekerezo rya mbere Ruheshi, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abavyeyi. Ushitse mu gihe abavyeyi batakironka umwanya ukwiye wo kwitaho indero y’abana. Ivyo bikavana n’amikoro make afatiye kw’iduzwa ry’ibiciro ry’ibintu vya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose. Abavyeyi basigaye baha ikibanza kinini gufungurira umuryango kurusha indero.

Evelyne Ndayishimiye, ni umuvyeyi w’imyaka mirongo ibiri n’indwi (27). Afise abana babiri. Umukuru yiga mu mwaka wa kane. Aba muri zone Kanyosha, mu gisagara ca Bujumbura. Adandaza imyumbati n’ibiyoba bibisi. Yahuriye n’umumenyeshamakuru wa BNP-Magazine muri karatiye aziyatike, amuyagira ingorane zo gukurikirana indero y’abana biwe. « Mva muhira isaha cumi na zibiri (6h) z’agatondo ngiye kurangura ivyashara. Ndabironse nca ntangura kubitembereza ngo ndabe ko ryorenga ndabimaze. Kenshi nshika muhira isaha zibiri z’ijoro (20h) ».

Asigura ko uwo mwana wiwe w’umunyeshure asiga akiryamye. Avyutse aritegura akagenda kw’ishure. Atashe ku mutaga, aricanira imbabura, agashusha utwaraye mu nkono, agafungura. Aho ni mu gihe vyabonetse. Hari n’aho bibura akihangana. Uwo muvyeyi yemeza ko indero y’umwana wiwe ayikesha ababanyi. Ati: « Iyo umwana yigenza nabi ababanyi barakubwira. None noguma muhira ngo mpeze nkure he ivyo kubagaburira » ? Ibijanye n’ishure vyo, ngo aguze niforome n’amakaye aba ahejeje. Nta mwanya afise wo kuraba ivyo umwana yandika canke ngo ashikire umwigisha wiwe ngo bavugane ivyerekeye umwana.

Haciye akanya, uwo mumenyeshamakuru yahuriye n’umukozi wa Reta ari mu karuhuko, kw’ibarabara ryitiriwe ubudandanji. Nawe ati” Ivyari i magera vyarageruye”. Avuga ko kera umuvyeyi yamarana umwanya munini n’umwana wiwe, akamukurikirana umwanya uhagije indero yiwe. Yemeza ko kuva aho amashure aziye, umwana akubwira ko agiye kw’ishure kandi yigiriye ahandi.

Atanga akarorero ku banyeshure bambaye niforome bibonekeza mu mabarabara mu mwanya w’ishure. Yemeza ko hari n’abana basigaye bagenda mu buhumbu, abavyeyi babarungitse kw’ishure. Amenyesha ko uruhara rw’umuvyeyi ruriko ruzindwa n’amikoro yatitutse. Umwe wese ahangayika arondera ico afungurira abana. Umushoferi atwara itagisi we aravyunyura. “Jewe abana narababwiye nti uwuzisamarako ntazombaze. Uwutazokurikiza ivyo ndamubwiye, azosohoka yimenye azoba yakuze, ndere abankundiye. Jewe sindi satellite yo kubacunga”.

Twisunze iyo myitwarariko y’abavyeyi, biraboneka ko uruhara rw’abavyeyi ku ndero y’abana babo rusigaye rucumbagira.

 

 

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.