B-NP Magazine

« Gitega ni intara irangwa n’ingoma »

Kuri uwu wa 28 nyakanga, hatanguye mu gisagara ca Bujumbura ihayanishagurisha ry’ibihingurwa bishingiye ku mico n’akaranga k’Uburundi. Intara zose zaserukiwe n’abantu canke imirwi y’abantu bariko barakora bigashimwa muri uwo muce. BNP Magazine yaganiriye n’umwe mu baje muri ico gikorwa baserukiye intara ya Gitega.

Lazaro Rurerekana ni bitumwako mu guhingura ibikoresho bitandukanye bishingiye ku mico n’akaranga. Akorera mu gisagara ca Gitega, ku Mushasha. Vyinshi mu vyo ahingura bishimikiye ku ngoma. Ariko rero, si ingoma zo kuvuza. Ahingura ingoma zo gushariza, izihurumbirwa n’Abarundi tutibagiye abanyamahanga. Kiretse izo, arahingura n’ibindi bikoresho vyakoreshwa mu Burundi bw’aho ha mbere. Aha twovuga nk’ibisabo, ibicapo(tableaux) vyerekana imico n’imigenzo y’Abarundi ba kera.

Yabwiye BNP ati : “ Hari abantu badatahura kandi batumva ko bogira akazi ivyo guhingura ibintu vy’akaranga. Na jewe nahora niyumvira nk’uko, gushika igihe ngiriye mu Budagi mw’ihayanishwa mpuzamakungu ryahabereye mu mwaka w’2000. Aho, nariboneye uko abantu bo kw’isi yose batamarira ivyo duhingura mu Burundi. Navuyeyo nsigaye mbona uwu mwuga nk’uko uri koko: ni ukuvuga ikintu c’agaciro.”

Ernest Ntawukirishiga, umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitega ajejwe imibano yabwiye BNP Magazine ko yaba komine, intara hamwe n’igihugu bizi kandi bizirikana ibikorwa vya Lazaro Rurerekana. Uwo mutware ari mu baherekeje uwo muhinga hamwe n’abandi batimbo bazananye na we. Yavuze ati : “ Gitega irazwi ko ari intara irangwa n’ingoma. Izo na zo ni itunga rihambaye Uburundi bufise, bikaba vyaranemejwe n’ishirahamwe UNESCO. Dutegerezwa rero gushigikira aba bantu bacu baje mw’ihayanishagurisha. Baba abazivuza canke abazihingura. Dufise ibanga ryo kubashigikira”.

Lazaro Rurerekana yatanguye guhingura ibikoresho bitandukanye mu myaka y’1970. Amaze kuramura urwaruka rutari ruke. Yaranigishije ubwo buhinga mw’ishure ryigisha ubuhinga bwo gucapa no kubaza riri mu gisagara ca Gitega, ETSA. Afise umugambi wo kuzoshinga iratiro ry’ivya kahise aho akorera. Asigura ko kimwe mu bihe bimaze kumukora ku mutima ari igihe Evariste Ndayishimiye, umukuru w’igihugu c’Uburundi yamugendera, maze agashima ibikorwa arangura akongera akamutera intege. Hari muri 2021.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *