B-NP Magazine

Galerie Mandela : igice cayo catokombeye !

 

Inzu yo kudandarizamwo bita Galerie Mandela  iri mu gisagara ca Bujumbura, kw’ibarabara ryitiriwe « Boulevard de l’Uprona », igice cayo cahiye kiratokombere kuri uwu wa 24 nzero. Igipolisi kijejwe gutabara cahashitse ibitari bike vyamaze kwononekara.

 

« Twumiwe ! Gushika n’ubu sindatahura ivyabaye. Raba ibiro vyahora vyuzuye ama mashini hamwe n’ibitabo ubu n’umunyota gusa. Ikimbabaje kuruta ni abo twari dufitiye ama diplôme yahiriye ngaha. » Uko ni ko umwe mu bahora bakorera muri ico kibanza cazindutse kirasha yayagiye BNP Magazine, n’agahinda kenshi. Yari afise aho yigishiriza indimi, akongera akuzuriza abantu impapuro z’ibintu bitandukanye.

Ku bijanye n’icateye uwo muriro, Lino Ndayishimiye, nawe nyene akaba  arangurira imirimo muri ico kibanza, yagize ati : «  Hari nk’igihe c’isaha imwe y’agatondo n’iminota mirongo ine, igihe umwe mu bakorera ngaha nyene yaja kwugurura cash power yiwe, kugira atangure imirimo.Yaciye yumva ibintu biturika. Haciye hafatwa, maze uruhande rutari ruto rurasha.» Uyo mugabo akaba yemeza ko igipolisi kijejwe gutabara cihutiye kuhashika, ata vyinshi birononekara. Ushitse ahabereye iyo mpanuka biribonekeza. Hahiye nk’ica kane gusa c’ico kibanza. Ahandi ntihashikiriwe  kubera ko ubutabazi bwihuse.

Anicet Nibaruta, umuyobozi mukuru w’igipolisi kijejwe gutabara mu gihe c’ibiza n’isibe, yihutiye gushika muri ico kibanza. Yasavye ashimitse ko abantu bakwiye kwama bibuka gusiga inzira aho hose hadandarizwa. Yasavye kandi ko abantu bose bafise ibidandazwa bakwiye kwijukira kuja mu mashirahamwe y’ubwinshingizi, kugira bashobore gushumbushwa mu gihe batewe n’ivyago. Ikindi kandi, uwo murongozi yasavye abarundi bose kumenya bakamenyera imirongo y’ubutabazi bokoresha mu gihe c’amasanganya mwene ayo. Yagize ati: “113 ni yo nomero itariha y’igipolisi kijejwe gutabara. Abantu bose bakwiye kubimenya. Hampande y’iyo, hariho kandi inomero 109 yo muri Croix Rouge abashikiwe na mwene ibi vyago bocako kugira  ubutabazi bushobore kubashikira mu mwanya muto”

Gushika ubu, ntiharamenyekana igitigiri nyezina c’ivyononwe n’uwo muriro  wateye  iyo nzu y’ubudandarizo.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat