B-NP Magazine

Category: Agriculture

SOBUPRODIA: ishirahamwe ryiyemeje gushigikira uburimyi

Sobuprodia ni ishirahamwe rirangurira hanze y’Uburundi imbuto zirobanuye, imiti y’ibiterwa hamwe n’ibikoresho vyo kurima....

Akarusho karabonetse mw’isekeza rya mbere ryo kugura umwimbu w’intete z’ibigori

  Amakori yababa imiriyaridi zibiri ni yo yavuye mw’isekeza rya mbere ryo kwegeranya no kugurira umwimbu w’intete z’ibigori...

Imiliyaridi zirenga 87 ni wo mutahe Reta izokoresha mw’isekeza ryo kwegeranya umwimbu

  Ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwaruguruye isekeza ryo kwegeranya no kugurira umwimbu w’umusesekara abenegihugu kuri uyu wa 21...

 Itongo ry’abapfuye riraba indimiro ?

   Ikibanza gishinguwemwo abashengeye co ku mutumba Warubondo, zone Gatumba, intara ya Bujumbura cahindutse indimiro. Imisaraba ni yo...

Muyira : Saturubwato iratema igatongora 

   Ingwara y’imyumbati n’ibitoki « saturubwato », iramaze umwaka igiteye isibe mu mirima yo muri zone Muyira, komine...

Vitro-plants, une solution pour régénérer nos bananeraies

La fusariose qui a décimé la culture de banane depuis des années au Burundi est maitrisée par la recherche. Le laboratoire Agro et Bio...

« Nta muntu n’umwe azobura ifumbire mu gihe turiko turayihingura »

Ishirahamwe rihingura umwavu Fomi ririzeza abarimyi bose ko bazoba baronkejwe ifumbire imbere y’uko igihe c’irima gihera. Bivurwa...

Kunebwa bivana na kamere k’umuntu!

Pierre Ndayizeye ni umutama w’imyaka 63. Agendana ubumuga. Afise ukuguru kumwe. Naho biri uko, ni umukozi karuhariwe. BNP Magazine...

FOMI isabwa  kuronsa umwavu abanyagihugu mu misi itarenga cumi !

Mu gihe irima ry’impeshi riremvye ahatari hake mu gihugu, abarimyi benshi ntibararonka umwavu wo gutabira imirima utangwa n’ishirahamwe...

Inkore, igiterwa gikwiye kwijukirwa 

Inkore zifise akamaro kanini. Zimbuka cane kandi mu mwanya muto. Mu kuzivyaza umusaruro, bisaba kuzitaho kuva zikirimwa gushika mu kubika...

Umuceri woba ugiye kuzimbuka?

  Haraheze igihe hibonekeza  ikena ry’umuceri mu bice bitandukanye vy’igihugu. Imwe mu mvo nyamukuru zabiteye ni kubera hamwe mu...

La dolomie, une solution à l’acidité du sol

  Trois quart (3/4) du sol burundais sont fortement acides. Cela signifie qu’ils produisent de faibles rendements agricoles. Le...

Open chat