B-NP Magazine

Category: Artisanat

Ingunguru iheze ntibaca bata!

 Ingunguru itagikora irashobora kuvamwo ibindi bikoresho ngirakamaro bitandukanye. Ivyo umuntu abitahura neza iyo ageze mu Buyenzi,...

Mu karuhuko bobo ntibaruhuka !

Umurwi muto w’abakenyezi b’abigisha bo kuri ECOFO Gifurwe iri muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza baramaze kumenyekana cane...

Dutahuzanye ivyitiranwa vy’ishoka

Hari amazina y’ibikoresho kama vy’Uburundi atera azimangana. Ayandi agakoreshwa atabushishozi turinze kubaza ku ndangurakintu yayo....

Inkoko ni icitegererezo c’imico y’Uburundi

Kujisha inkoko n’ibiseke bifise intumbero nyamukuru zibiri : gukomeza umuco no kwiyungunganya. Ntahongendera Monika, w’imyaka 52,...

« Gitega ni intara irangwa n’ingoma »

Kuri uwu wa 28 nyakanga, hatanguye mu gisagara ca Bujumbura ihayanishagurisha ry’ibihingurwa bishingiye ku mico n’akaranga...

Imbegete iwanyu muyita gute?

Mu gihugu hagati, barikorera ibintu batwaramwo ibintu basumye, basoromye, bashoye canke bakabitwaramwo amase mu mirima. Hari ico bajisha mu...

Izimba ry’ama « stands » rituma batisanzura mu mahayanishagurisha !

Bamwe mu bahingura ibikorwa vy’utugenegene bavuga ko kuba ibibanza bizimba iyo hageze amahayanishagurisha bituma batoroherwa no kwerekana...

Afise impano idasanzwe

Parfait Niyoyabishatse ni umuhinga wo gukora indome n’ibicapo mu mbaho. Akorera kw’isoko ya Jabe aho bita “ku...

Utugenegene, umwuga utitaweho kandi wotunga benshi

Mu Burundi, abakorera mu gisata c’utugenegene bemeza ko kititaweho. Ivyo biri uko mu gihe mu bindi bihugu ari igisata cinjiza amafaranga...

Bakora nka vya bikoresho biva mu Bushinwa canke Dubaï

BNP-Magazine yaragendeye rumwe mu nganda z’ababaji bakora ibintu biteye imbere. Ruri muri karitiye ya Jabe muri Komine Mukaza mu gisagara...

Basaba gushigikirwa

Abakora umwuga wo gucura ku mutumba Makamba I, agacimbiri Butega mu ntara ya Makamba bavuga ko bafise ubuhinga, ariko ngo baracafise...