B-NP Magazine

Buri mwaka, abanditsi beza b’ikirundi bagiye kuza bararonka agashimwe!

Ku wa 11 gushika ku wa 13 myandagaro, ni ho hazoba isabukuru “Igihugu” ku ncuro ya ryo ya kabiri. Kugarukira ku muryango wa Jean Baptiste Ntahokaja, gutunganya amahiganwa ashingiye ku mico n’akaranga vy’ikirundi, abahinga batanga ivyirwa vyerekana ukuntu ikirundi corushiriza guhabwa iteka mu Burundi, ni bimwe mu bizoranga iryo sabukuru.

Pierre Nkurikiye, aserukira imbere y’amategeko urunani rutegura iryo sabukuru, yabimenyesheje kuri uwu wa gatatu. Hari mu kiganiro yagiranye n’abamenyeshamakuru, mu ntumbero yo kwitegurira iryo sabukuru. Nkurikiye yasiguye ko imvo nyamukuru yatumye biyumvira ibijanye n’iryo sabukuru ari “ugutuma ikirundi ciganza mu Burundi, abarundi bakumva ko ikirundi ari itunga rihambaye bafise”.

Ku musi wa mbere w’iryo sabukuru, ibirori bizobera mu ntara ya Ruyigi. Ngo uwu mwaka iyo ntara yatowe kuko ari yo yamukamwo Ntahokaja. Uwo na we ni umwe mu ncabwenge igihugu cigeze kugira yateje imbere inyandiko y’ikirundi. Ngo “kazoba ari akaryo keza ko kuja kugarukira ku muryango w’uwo muhinga yakoreye vyinshi ururimi rw’ikirundi”. Nkurikiye yasiguye ko muri iyo ntara nyene hazoba guhiganwa mu mice itandukanye igize imico n’akaranga vy’Uburundi. Muri iyo hazoba harimwo imvyino, hamwe no kwivuga amazina.

Ku musi wa ryo wa kabiri hazoba ari itariki 12 myandagaro. Ibirori bizobera mu gisagara ca Bujumbura. “Uwo musi harategekanijwe igiteramo c’ikirundi. Imiduri, inanga, ikembe ni vyo bizovuzwa gusa. N’ibijanye no gufungura no kunywa n’uko. Tuzofungura kavukire. Tuzonywa n’inzoga kavukire, canecane impeke.” Uko niko Petero Nkurikiye yamenyesheje.

Yasiguye muri ico giteramo kizoba isaha icenda kikabera kuri Musée vivant, bisaba ko abazocitaba boza bambaye imitamana ku bagabo, hamwe n’imikenyero ku bakenyezi. Uwo aserukira abatunganije iryo sabukuru yasavye urwaruka rwo mu gisagara kuzosidukana n’iyonka kuza muri ico giteramo c’ikirundi. Yasiguye ko “urwaruka rwo mu gisagara rusanzwe rufise agahaze mu kumenya no kumenyera ibijanye n’imico be n’imigenzo”. Ngo bazohigira vyinshi rero. Ariko , ngo n’uwo bitazokundira kuronka impuzu kavukire yoshobora kuzokwitiza izisanzwe, zikire gusa kuba ziri mw’ibara ritukura.

Ku musi wa nyuma w’iryo sabukuru, ni ho hazoba ivyirwa bizotangwa n’abahinga ku kuntu ururimi rw’ikirundi rwifashe be n’icokorwa kugira kirushirize kwiganza mu Burundi. Bizotangirwa muri kaminuza y’Uburundi, mu kigo ca “Ecole Doctorale”.

Uwu mwaka, isabukuru “Igihugu” ryatunganijwe ku civugo “ Ikirundi cacu, itunga ryacu”. Ni mu gihe iryaheruka ryabaye mu 2019 ryashimika ku ncungu ziguze igihugu muri kahise.
Leave a Reply

Your email address will not be published.