B-NP Magazine

Bose baraganya !

 

Abatunzwe n’umwuga wo kunyonga amapikipiki na bajaj mu gisagara ca Bujumbura barahanzwe n’ubuzima barimwo muri iyi minsi. Abakorera muri karitiye Cibitoke, Mutakura na Kamenge bavuga ko kuva babashingiye imbibe ntarengwa, bataronka amahera yo kuriha bene ingendeshwa n’ayo batahana. N’abafise uburiro ku birindiro ntiborohewe.

 

Déo Congera twamusanze kw’ibarabara ry’igihugu (RN9), rigabura karitiye Mutakura na Cikitoke rigana mu ntara ya Bubanza. Afise umugore n’abana babiri. Yahora atwara tuktuk. Nyeneyo yarayimwatse kubera ko atari agishobora kuronka amafaranga atanga yo ku munsi ku munsi. Ayo nayo kuva hafashwe ingingo yo kugabanya uburere batemberamwo, yavuye ku mahera ibihumbi 25 aja ku bihumbi 10. Abatwara moto na bo yavuye kuri 15.000 aja ku 7.000.

Congera ntavuga aramama. Yemeza ko afungura rimwe ku munsi, abana n’umugore bari mu kumurwa mu maso ku kubura ico abagaburira. Inzu amaze amezi abiri atayiriha kuri izo mvo nyene.

Bavuga ko vyunyutse ikirindiro cabo cigijwe inyuma gato kuva aho bita kwa Komine gushika ku ruzi nyabagere. Ivyo vyatumye ata muntu yinjira muri karitiye Ngagara basubira gupakira. Abanyonga ivyo vyuma basigura ko ata bantu bakironka biyunguruza nka kera. Kubwa bo, ngo abenshi ni abagenda ku masoko canke mu misa. Ivyo bibanza na vyo biri aho babujijwe gushika.

Uwunyonga imoto atashimye kwivuga izina, arabishimangira. Yemeza ko abantu bahinduye basigaye biyunguruza n’amaguru. « Aho borihiye amahera twebwe ntaburenganzira tuhafitiye ». Iyo mirwi uko ari ibiri ntibona uko ubuzima bugiye kugenda. Basaba ubutegetsi bw’igisagara kubareka gushika na mitende ku gitarurwa c’uruzi Ntahangwa.

N’abakorera muri karitiye Kamenge, haruguru y’aho duhejeje kuvuga, niko k’uko. Basangiye uburere bakoreramwo. Bati : « Ni kwizigitira, ahandi ho twararungitswe kurima ».

No mu buriro ntakigenda

Muri karatiye Cibitoke na Mutakura, abadandaza ibifungurwa bihiye ntibavuga baramama. Abakorera ahegereye ibirindiro vy’izo ngendeshwa bavuga ko abagendesha ivyo vyuma batagifungura nk’uko vyahora. Umwe muri bo ati: “Baze gufungura ata mahera baronka. Umwanya umaze ngaha hari uwo urabona afashe ikinga, moto canke Bajaj? ».

Mu buriro bwo mu Kamenge nahone ntibaririmba. Uwo twayaze ashikiriza ko aho kuronka abaguzi hiyongereye ubusuma. “Umuntu araza akicara, ukamuha ivyo yasavye, yarangiza akamera nk’uwugiye gukaraba agaca akura meza. Bimaze kunshikira incuro zibiri”. Ku kaba nka ko, abariko barafungura aho hose twaciye bari ku rushi.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.