B-NP Magazine

Basubiriye kubaga

Inyuma y’ukwezi kurenga bihagaze kubera inyonko yo mu kiyaya ca Rift, ibikorwa vyo kubaga inka, impene n’intama vyasubiriye gutangura mu macuniro atandukanye y’Uburundi. Umunezero wari wose ku bakunzi b’akaboga mu gisagara ca Bujumbura n’ubwo ibitungwa vyabazwe vyari bike cane ugereranije n’abari baje kugura.

Mu gaturuturu, abarondera akanyama bari bamaze gushika kw’icuniro rya Bujumbura. Umwe mu bo BNP Magazine yahasanze yayibwiye, ariko aratwengatwenga, ati : « nta kuntu na kumwe botangura kubaga inyuma y’iyi misi yose twari tumaze tutihereza akanyama hama ngo nihangane. Aha naje kurondera ako abana baja gufungura. Kandi nakaronse. Numva nezerewe. Nshika ncumba ubutsima ».

Bamwe batanguye guterefona abajejwe kubaga butaranaca. « Hariho umukiriya yanterefonye isaha 11 zo mu bucagucagu ansaba ko ndamubikira akanyama », ni ko Minani, umwe mu bakora kw’icuniro rya Bujumbura yabwiye BNP Magazine.

Uyu mugabo w’imyaka 39 avuga ko mu myaka irenga 10 amaze kuva atanguye aka kazi atari bwabone abantu bangana ukuraho baje kurondera akanyama. Imbere y’isaha imwe y’igitondo, hari hamaze gushika abayangayanga, abakora mu mazu adandaza inyama n’abanyagihugu basanzwe barenga 500. Ku bwiwe, vyerekana ko bari bagakumbuye. Ati : « icambabaje ni uko habazwe inka nkeya. Ntizashika 20. Ingurube na zo nyene zari nkeya. Impene n’intamba na zo ntiziratangura kuboneka. Vyatumye bamwe mu bakiriya bataronka ».

Sandrine, ni umwe mu babuze. Uyu mukenyezi aba muri zone Kamenge. We n’umwana wiwe w’imyaka 11, bari batonze bitwaje ibakure bizeye ko uno musi baja kubukura mu cibo. Ariko batashe ukwo baje. « Emwe ndabuze. Ndaherewe. Nta kundi abana banje baraja kubandanya bihanganye nk’uko bahora », ni ko yabwiye BNP Magazine. Yongeyeko ati : « Nsanze n’ibiciro vyaduze. Kw’ibeyi yo kuranguza, ikilo bamwe bagurisha ibihumbi 15, abandi ibihumbi 16. Ni ibara. Nsaba reta kwugurura amasoko y’inka mu gihugu cose kugira abagura izo kubaga bazironke vyoroshe gurtyo bazizane i Bujumbura kubera ari ho hari abaguzi benshi ».

Naho biri uko, wari umunezero ku bakozi bo kw’icuniro rya Bujumbura n’abandi bayangayanga. Bari bamaze ukwezi kurenga ata kazi bafise. Bashima ingingo ya reta yo gusubira kwugurura amacuniro. « Ntawutonezerwa asubiye guhabwa isuka. Biraryoshe cane. Nari maze igihe mu mwiheburo, ariko ubu ndabona ko abana banje bagiye gusubira gutwenga », ni ko umwe muri bo yabwiye BNP Magazine.

Ingingo yo kwugara amacuniro reta yari yayifashe mu mpera z’ukwezi kwa gatandatu. Hari mu ntumbero yo kuzibira irandagata ry’inyonko yo mukiyaya ca Rift yari igeramiye ibitungwa vyuza (ruminants). Kuva iyi ngwara yadutse mu kwezi kwa kane, inka zirenga igihumbi zararwaye, 447 muri zo zirapfa. Ku nka n’intama 640 zanduye, hapfuyemwo 224.

Kuba uno musi reta isubiriye kwugurura amacuniro, ni ikimenyetso ko iriko iratsinda iyi ngwara. Mu misi iheze haratanguye isekeza ryo gucandaga ibitungwa. Mu gice ca mbere ibirenga igihumbi vyaracandazwe mu ntara zibiri. Kw’igenekerezo rya 31 mukakaro naho, hinjiye mu Burundi incanco zirenga ibihumbi 135 zivuye muri Afrika y’epfo.
Leave a Reply

Your email address will not be published.