B-NP Magazine

Basaba gushigikirwa mu migambi bakora

 

Hasigaye iminsi 2 gusa kugira isi yose ihimbaze umunsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi. Uhimbazwa ku wa 23 Ruheshi, buri mwaka. Mbega abo mu Burundi boba bamerewe gute ? Vyoba biborehera kubaho ? BNP Magazine yaganiriye na bamwe muri bo.

 

Benshi muri bo bakora imyuga mitomito kugira barabe ko ubuzima bwobandanya. « Ntivyoroshe, ariko uwunitse aca yiga gucumbagira ! », ni ko umwe mu bo twaganiriye yavuze.

Claudine Ndoricimpa ni umupfakazi. Afise abana 4. Twamusanze mu Gatumba, muri karitiye Mushasha II. Aratwiganira ukugene yavyifashemwo umugabo wiwe amaze gushengera. “narinsanzwe mfise impano yo gushushanya ku bitambara kuva kera, ivyo bita “gufuma”. Ariko umugabo akiriho sinavyitwararika cane. Kuva aho yitabiye Imana, naciye niga kwibako, naciye ndabigira umwuga. Ni vyo bintungiye abana”.

Asigura ko uwo mwuga umusaba inguvu nyishu. Kugira aheze gufuma ishuka imwe ngo hari naho ukwezi guhera. Bivana n’ibicapo umukiriya aba ashaka ko bamushirirako. Iyo ari vyinshi, ishuka imwe ayikorera ibihumbi 60 vy’amarundi. Iyo ashirako udushusho dukeyi ni ibihumbi 30. Haraho bishika agakora ishuka nka 2 canke 3 ku kwezi. Ayo ni yo aheza akikorako mu gusumira abana no kubarihira amafaranga y’ishure.

Tuvuye mu gatumba, twagendeye uwundi mukenyezi w’umupfakazi aba mu Ruziba muri zone Kanyosha. Yitwa Rose Nicizanye. Ni umupfakazi w’abana 7. Amaze gupfakara yaciye ahitamwo gukora umwuga wo kurangura ibitoke agaheza akabiganamwo inzoga yo kudandaza. Ni uko uwo mupfakazi abayeho kuva abuze umufasha wiwe.

Muri ako kazi kiwe ngo aracumukura kubera ibitoke abikura kure. Ngo bica bimutwara n’uburyo bwinshi! “ibitoke ndabirangura mu Migera no mu Kabezi. Kugira nshikeyo ndiha bus y’1000. Kugira bishike muhira, ndabirihira ikinga y’6000. Ivyo vyose bitumwa n’uko aha hafi ata bitoke bikiriho. Vyarahonye”, bisigurwa na Nicizanye.

 Avuga ko ibintu vyatitutse ubu. Mu minsi iheze ngo yararonka amafaranga aboneka “mu mwaka narashobora kugura itongo. Ubu ayo ndonka ni ukugaburira umuryango gusa! No mukugira nshobore kugura agatenge, mbaza gukina ikirimba canke ngasaba akagurane mw’ishirahamwe”

Bose mu bo twaganiriye baremeza ko kwitunganiriza imigambi ku bapfakazi bishoboka, gusa ngo barakeneye gushigikirwa kugira bashike kure. Kubera ngo usanga benshi bafise imitahe mitomito.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat