B-NP Magazine

Bagiye kuba aba nde?

Abafise inzu z’uburiro bwo kwivuna musase ku bituro vy’imiduga yunguruza abantu hagati mu gisagara ija mu makaritiye ya Gatumba, Buyenzi, Bwiza na Jabe baridoga. Bavuga ko uruhombo ari rwinshi. Imvo, nta bakiriya bakironka. BNP-Magazine yagendeye amwe muri yo ari kw’ibarabara bitiriye “Avenue du Paysans” muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura.

Abakorera muri ubwo buriro bavuga ko indya zisigaye zirara. Izitabikika baca bazisesa kubera ziba zononekaye. Ivyo rero bituma bakorera guhomba. N’agatahe ntibakikagaruza. Bavuga ko bimaze indwi zibiri. Imvo ni ingaruka zivuye ku bukene bw’ibitoro bumaze imisi bwibonekeza. Abo badandaza basigura ko abakiriya benshi bafise ari abashoferi b’imiduga yunguruza abantu. Abo nabo bamaze imisi batahatonda kuko baba batondeye ibitoro ku ma sitasiyo (Station).

Chantal Ndikumana ni umwe mu bahadandariza yavuganye na BNP-Magazine. Avuga ko batanguye na bo kubona ingaruka. Ku musi yaronka abakiriya bashika kuri 50. Ariko uwu musi nta na 10 abona. « Imbere yuko habura igitoro naradandaza ibiro 6 vy’umuceri, 6 vy’ifu, inyama 3. Uwu musi nteka kimwe canke kimwe n’inusu. N’ivyo ntibihera». Yongera ati : « Uravye amahera umuntu aba yasumishije, yakoresheje mu kwiyunguruza usanga ari uruhombo runini cane. Ntitukironka n’umukate w’abana dutahana ».

Raïssa Tuyisenge ni umukozi mu buriro. Wewe avuga ko uko kutaronka abakiriya vyatumye atagahembo baronka. Kandi ngo si ikosa ry’abakoresha kuko na bo bataba binjije. Ati : « Turazinduka mu gitondo tugatonda ukuri kwamye ariko ririnda rirenga tubonye nk’abakiriya babiri gusa. Urumva ko atakazi kahari ». Ni co gituma abo bakozi badata umwikomo ku bakoresha babo. Abadandaza n’abakozi ntibabona iyo bagiye kuja. Basaba ababijejwe kuraba uko botorera inyishu ikibazo c’ibitoro. Kugira na bo baheze basubire gukora.

Abashoferi twahasanze bari bifumbereje. Ay’akarasiyo bayakura muri izo ngendeshwa. Ubu baricaye. Bati : «Ntitugikora. Ubu turirirwa tukarara dutondeye ibitoro. Umwanya wo kurya ntawukihari ». Kanatsinda ntawurya atakoze ! 
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat