B-NP Magazine

ATRABU yakiriye gute iduzwa ry’ibiciro vyo kwiyunguruza ?

Ishirahamwe ry’abunguruza abantu n’ibintu ATRABU rirashima ingingo ubushikiranganji rikukira bwafashe kuri uwu wa gatatu yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza. Ariko ribona ko urugero bwabidugijeko ari ruto ugereranije n’urwo badugijeko ibitoro. Ryemeza ko abanywanyi ba ryo bashobora kubandanya bahomba.

Umunyamabanga mukuru wa ATRABU Charles Ntirampeba avuga ko kenshi iyo igiciro c’ibitoro caduze, amafaranga aduzwa ku co kwiyunguruza aguma ari make ugereranije n’ayaba yadugijwe kw’ilitiro ry’igitoro. Ku bwiwe, ibi bituma abunguruza abantu baguma bakorera mu buhombe.

Ntirampeba abona ko hari n’ibindi reta itari ikwiye kwirengagiza igihe cose yoba ishaka kuduza ibiciro. Akarorero, igitoro kirakunda gukena maze imiduga ikamara umwanya munini igitondeye. « Usanga mu kwezi imodoka ikoze imisi 15 gusa », ni ko yabwiye BNP Magazine. Yongeyeko ati : « Hampande y’igitoro, imodoka irakenera ivyuma vyo gusubiriza, irakenera gukorwa yapfuye, yaba uwuyikoresha canke nyene yo barakeneye kuronka ikibabeshaho… Ivyo vyose bica bigorana mu gihe reta iba yashinze igiciro itabanje kwihweza ibikenerwa kugira imodoka ije mw’ibarabara ».

Umunyamabanga wa ATRABU amenyesha ko hariho n’amatagisi n’amakori menshi abunguruza abantu n’ibintu bariha aza asongera isibe. Ku bwiwe, harakenewe inama rukokoma yohuza abakorera muri ico gisata n’abo muri reta kugira bahanahane ivyiyumviro ku cokorwa, gurtyo impande zose zikore zorohewe.

Uburundi bumaze imisi itari mike ibitoro vyabaye akananira bahinga. Iyi ngorane yagize ingaruka zikomeye ku gisata co kwiyunguruza. Imodoka zunguruza abantu zaragabanutse cane. Nko mu bituro vyo mu gisagara ca Bujumbura uhasanga imirongo miremire y’abantu batonze bazirindiriye. Hagize iyiboneka, mu kwurira iba intambara idasanzwe. Abafise amagara make ntibashikirwa.

Mu ntumbero yo gutorera inyishu iyo ngorane, mu ndwi iheze, reta yadugije ibiciro vy’ibitoro. Mu gisagara ca Bujumbura, iritiro rya Essence ryahora ku 2700 ubu rigurwa 3250. Iry’amazutu rigurwa 3450, mu gihe ryahora ku 2650. Kuri uwu wa gatatu na ho yadugije ibiciro vyo kwiyunguruza. Hagati mu gisagara ca Bujumbura, imodoka (Bus) irihwa amafaranga 550. Ku baja mu makaratiye ari inyuma y’igisagara, bayiriha amafaranga ari hagati y’amajana atandatu n’igihumbi.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat