B-NP Magazine

« Agakoni uzitwaza mu busaza ugaca ukiri muto »

Gukurikirana indero y’abana mu buruhuko biragora. Abavyeyi bamwe bamwe bahitamwo kubamenyereza kudandaza ngo bige kwironderera ubuzima bakiri bato. Gurtyo bikagabanya ubuyererezi n’ubusamazi. BNP-Magazine yaraganiriye na bamwe mu bavyeyi bakora ubudandaji.

Kamana Bernardine ni umuvyeyi w’abana batanu. Batatu muri bo baratanguye ishure. Adandaza indagara mw’isoko mu Kamenge. Asigura ko gusiga abana muhira bitera ibibazo vyinshi : ubushirasoni, ubuyererezi, ubusuma, ubunebwe, n’ubusamazi. Kugira abibarinde, yahaye udutahe two kudandaza ibiyoba babiri bakuru muri bo. Ku mugoroba, umwe wese akerekana ayo yadandaje. Asigura ko amafaranga y’ibikoresho vy’ishure ava mu yo binjije. Ariko abategurira kazoza muri ubwo buryo. « Uwuzohitamwo kudandaza azobikora, twese biradutunze ata mashure twize. Uwo amashure azokundira nawe abandanye. Twese ntitwoba abanyabiro ».

N’abandi bavyeyi niko babibona. Niyoyankunze Désiré adandaza butike mu Kamenge. Umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatanu. Avuga ko muri iki gihe c’uburuhuko amuzana aho akorera bakirirwana, akabona ingene se adandaza. « Amagara ntasezerana, ndashobora kugira isanganya nkamugara akaba ari we asigara arabikora. Ndamutuma kurangura utuntu dutoduto kugira amenye aho ndangurira n’amafaranga ndabigurako ».

Niyoyankunze asigura ko yahereye kudandaza ibiyoba akoresheje umutahe w’amafaranga igihumbi yagabiwe na Se wabo. Yabitanguye yiga mu mwaka wa kane, ageze mu mwaka gatandatu ikibazo ca Reta kiramunanira yibandaniriza urudandaza. Ati : « umwana azonkundira nzowumwigisha kuko uradutunze. Ndiko ndubaka n’inzu muri parasera naguze ».

Ariko aha intumbero kazoza kiwe

Tuyisenge Didier, imyaka 14 ans, yiga mu mwaka wa gatanu kw’ishure shingiro ryo mu Kinama, komine Ntahangwa. Ni imfura, mu muryango w’abana 6. Nyina ni umudandaji se nawe umufundi.  Uwo mwana Adandaza amasashe mw’isoko rya Kamenge. Yatanguje umutahe w’amafaranga ibihumbi bitatu ayahawe na nyina. Avuga ko adashobora kuguma muhira mu buruhuko kuko aharonkera amafaranga menshi. « Isashe ndangura imwe amafaranga 110 ndayidandaza 200, iya 150 ndayicuruza 200, iza 300 nayo ndayigurisha 500 ».

Ikiruhuko giheze, arigurira ibikoresho vy’ishure ayasigaye akayaziganya. Yemeza ko ata kintu gisaba amafaranga agoza abavyeyi. Muri kazoza, afise umugambi wo kuba umudandaji, arangura no hanze y’igihugu.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat