B-NP Magazine

Abipfuza urucanco rwa Covid19 boba bakwa agacupa ?  

Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca #Bujumbura babwiye #BNP_Magazine ko bishika bagatangishwa agafaranga kugira bandikirwe ko batarwaye. Bavuga ko kenshi bishikira abagiye gusaba urucanco, iyo bashaka gufata ingendo. Bati « uwanse gusorora baca bamwankira ko arwaye n’aho yoba akomeye » !

Umwe muri bo aratwiganira ivyamushikiye.

« Nagira mfate urugendo, nca mbanza kuja kwicancisha Covid19. Uwo nahasanze yaciye ambaza nimba ngira mfate urugendo. Kubera ntari nzi ico atumbereye, namwishura nti Ego. Mu bisanzwe, kugira uhabwe urucanco ubanza gupimwa korona. Jewe rero barampimye baca bampa inyishu ivuga ko ngwaye. Ariko icanteye amakenga, agapapuro bampereyeko inyishu kari gafutanganije.

Uwampaye iyo nyishu yaciye anyihereranya, ambwira ko nibabishira mu mashini nzoca ntegerezwa kurindira amezi atatu imbere y’uko ngaruka gusaba urucanco. Ati ariko woraba ico ukora, twoca tubigufashamwo, maze ukaronka iyindi nyishu yihuta yerekana ko utarwaye, gurtyo wifatire urugendo rwawe. Yansavye ibihumbi 40. Narayatanze kubera nari nkeneye gufata urugendo vyihuta. Kandi sinari gusiba. None nari kubigenza gute ? Nabuze ukwo ngira. Mpejeje kuyatanga yambwiye ko nogaruka bukeye. Yaciye ampima aca anzanira inyishu yerekana ko ntarwaye. Ati ukomeye nk’amabuye… »

Basomyi bahire, iyi nyifato muyibona gute ?
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat