B-NP Magazine

Abafise amahinguriro basabwa kurushiriza kugwiza umwimbu

 

Kuri uwu wa 21 ruheshi, huguruwe icese indwi yahariwe amahinguriro mu Burundi. Mu birori vyatewe iteka n’icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu, abakorera mu gisata c’amahinguriro bahimirijwe gukora ibishoboka vyose ngo umwimbu wa bo urushirize kwiyongera.

 

“Ibikenewe vyose kugira abafise amahinguriro mu Burundi barushirize gutera imbere birakwiye. Kuba twarinjiye mu muryango wa ZLCAF (zone de libre-échange continentale africaine) birakwiye gutuma twihata kugira dushobore kuronka ivyo natwe dushora mu makungu. “ Uko ni ko Olivier Suguru, arongoye ikigo c’ubudandaji (CFCIB) yamenyesheje.

Nayo umushikiranganji w’amahinguriro, Marie Chantal Nijimbere, yahumurije abakorera muri ico gisata. Yasiguye ko naho bizwi ko gifise ingorane nyinshi, ubushikiranganji ajejwe ata ko butazogira ngo bubitorere umuti . Yagize ati : “ Turazi neza ibibazo vyose bikunze kubera intambamyi abafise ivyo bahingurira mu Burundi. Aho harimwo ibijanye n’umuyagankuba utaboneka nk’uko vyategerezwa. Harimwo kandi kutaronka amasoko yo gushoreramwo ivyo mwahinguye, canke ko haraho bifata igihe kugira amahinguriro amwamwe yemererwe gukora imbere y’amategeko. Izo ngorane zose dutegerezwa kuzitorera umuti, kugira iki gisata kirushirize kugwiza umwimbu.” Yasavye ko indwi yahariwe amahinguriro ikwiye kubera umwe wese mu bayitavye akaryo ko kurimbura ico yokora kugira arushirize kugwiza umwimbu mu gisata arimwo.

Muri iyo nzira nyene, Prosper Bazombaza, icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu, yasiguye ko Reta y’Uburundi yamaze gutanguza imigambi myishi izorushiriza guteza imbere igisata c’amahinguriro. Muri iyo harimwo kwubaka ibarabara ry’indarayi rizotuma urudandazwa hamwe n’ibihugu bigize akarere rworoha. Harimwo kandi kwitwararika kuronsa umuyagankuba ukwiye abanyagihugu mu kwubaka ingomero zitandukanye, hamwe no gusubiramwo ikivuko gikuru kiri mu gisagara ca Bujumbura, n’ibindi..

Iryo hayanisha-gurisha rigeze ku munsi ugira kabiri. Ryatanguye ku wa 20 ruheshi, rikaba rizorangira ku w’Imana igenekerezo rya 26 ruheshi.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat