B-NP Magazine

Archives post

Kugura ibikoresho vy’ishure ni ukumeneka  ijisho !

Mu gihe umwaka w’ishure wimirije gutangura, mu gisagara ca Bujumbura, haribonekeza uruja n’uruza rw’abavyeyi bagura ibikoresho...

Imisegetera irenga imiriyoni 6 izohabwa abanyagihugu muri Nyakanga!

Kuva ku wa 06 gushika ku wa 18 nyakanga ni ho hazoba isekeza ryo gutanga imisegetera ingana 6.605.431 irimwo umuti wica imibu mu ntara 16...