B-NP Magazine

Archives post

Abarundi ni bamenyere kwubahiriza inyubako rusangi!

Kwubaka hamwe no gusanura amabarabara makuru y’igihugu be n’izindi nyubakwa rusangi ni bimwe mu bintu nyamukuru ubushikiranganji...

Kuva 2021, Uburundi bwaritunganije mu kurwanya urudandazwa rw’abantu!

Kuri uwu wa 28 mukakaro, umuhuzabikorwa mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yashikirije ibitigiri vyegeranijwe na OIM rikorera mu...

Igitigiri c’abanyamitahe bava hanze kiracari hasi !

 Mu cegeranyo c’ivyakozwe n’ikigo ADB (Agence de Développement du Burundi) mu mwaka wa 2021 ushira 2022, amashirahamwe...

Nta mwuga utamenyerwa !

   Viateur Hakizimana ni umutayeri. Afise ubuhinga bwo gusubiramwo impuzu. Ni kuvuga kuyihindura, kuyigabanya canke kuyagura. Uwo...

Hambavu yo kwivuna abansi, barakora n’ibikorwa vy’iterambere!

Itoni zigera ku 160 z’amakara yahinguriwe mu ruganda rwabo, inyubakwa bakoreramwo basanuye, abaforoma 27 bigishijwe uko bobungabunga...

« N’abakenyezi barafise uburenganzira bwo gutorana !»

 Kuri uwu wa mbere italiki 25 mukakaro, ikigo mu vyo giharanira harimwo agateka k’umukenyezi CDE (Centre for Development and Enterprises...

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati bwaranguye ivyo bwategerezwa ku bice 90%!

 Impunzi 30 356 zatahukanywe, amalitiro 9217 y’inzoga zitemewe n’amategeko zasheshwe, ibiti vy’urumogi  159 vyaranduwe,...

Ikigo BBN kiragabisha abadandaza badakwije ibisabwa

  Ico kigo kijejwe ubuziranenge mu Burundi (BBN) catanze ukwezi kumwe gusa ku mahinguriro yashize kw’isoko ibidandazwa bidakwije...

Albert Shingiro: “Ntaco tutazokora ngo Uburundi busayangane mu makungu”

  Ikurwa ry’ibihano bitandukanye ku Burundi, amategeko atandukanye yo gukingira abarundi bafise ubuzi mu mahanga, gusubiza Uburundi...

“Mu buruhuko imisi yo kwimenyereza iba myinshi gusumba”

Abana barenga 100 ni bo bakurikiranwa n’ikigo « Centre de formation pépinière ». Ico na co cigisha abana bisumbuye na bato umupira...

Burundi: “ONU” yaraye itanze umuriyoni w’amadolari mu guhangana n’inyonko yo mu kiyaya ca Rift!

Mw’ikete ryasohotse kuri uwu wa 20 mukakaro, ishirahamwe mpuzazamakungu (ONU) ribicishije mu gisata caryo co gutabara ahateye ibiza...

Akanyama k’inka, impene n’intama koba kagiye gusubira kuboneka ?

   Umushikiranganji w’intwaro yo hagati, Gervais Ndirakobuca, yaraye asavye abahinga bajejwe amagara y’ibitungwa gutorera urucanco...