B-NP Magazine

Ico abarundi mu butandukane bwabo biyumvira ku kwikukira

    Kuri uyu wa 30 ruheshi, ikinyamakuru Jimbere gifadikanije n’igisagara ca Bujumbura,...

Suivez-nous sur youtube

Articles de BN-P Magazine

Ukwikukira : Kuja mu mashure vyari vyifashe gute ku ntwaro y’abazungu ?

Ico abarundi mu butandukane bwabo biyumvira ku kwikukira

Bagona iki ku bijanye n’ukwikukira kw’Uburundi?

Burundi : Le secteur médiatique beaucoup convoité

Ikibazo c’abana bo mw’ibarabara n’abasega coba kigiye gutorerwa umuti?

Barahiriye amabanga mashasha

Bitera bikomera

Umuryango w’ibihugu bivuga igifaransa woba utacizewe ?

Open chat